Vår politik

Här kan du läsa mer om vår politik

Vi förbättrar ständigt vår politik med invånarna i Bjuvs kommun som utgångspunkt. Om du har frågor eller tankar är du varmt välkommen att höra av dig.

Ekonomi i Bjuvs kommun

Vad betyder egentligen rubriken? Det finns troligen lika många tolkningar av den som personer som läser den. 

En rent språklig tolkning är intressant. Ekonomi kommer från grekiskan och betyder ”hushålla med knappa resurser”. Kommun är ett latinskt ord och betyder ”gemensam”. Rubriken kan alltså läsas som att hushålla med gemensamma knappa resurser. 

Ekonomin i Bjuvs kommun är alltså något som berör oss alla på något sätt. Oavsett fas i livet eller fritidsintressen så har du säkert tankar kring vad du skulle vilja att det satsas lite extra kommunala pengar på. Det kan vara en belyst joggingrunda, en ny förskola, hundrastgård eller ett glas vin till med maten på äldreboendet. Vi i Moderaterna är intresserade av just din åsikt! Dela med dig genom att kontakta oss på …

I politiken handlar det hela tiden om att göra prioriteringar för att hushålla med de gemensamma resurserna. I varje möte och i varje beslut har vi kommuninvånarnas bästa med oss när vi fattar våra beslut. Vi jobbar alltid att få fram kompletta och transparenta underlag för att kunna fatta våra beslut på faktamässiga grunder. Med en ansvarsfull ekonomisk politik med tydliga krav på kvalitet, fler i arbete och god ekonomisk hushållning ser vi möjligheter för en positiv utveckling i vår kommun.

För att vara framgångsrika på lång sikt är vi av åsikten att det behövs ordning och reda i de kommunala processerna som gäller upphandling och beställning samt uppföljning av våra kostnader. Vi anser att det är en farlig väg att gå när man hoppas att ekonomin går ihop. Därför vill vi vara tydliga med att vi tar ansvar för kommunens ekonomi. 

Vi vill genomlysa ekonomin för att få en bild av hur effektivt kommuninvånarnas pengar används. Målet med en lägre kommunalskatt ger den enskilde kommuninvånaren större valmöjligheter. Moderaterna är också av meningen att kommunen måste amortera på sina lån och att detta görs i kontinuerlig takt. 

Näringslivet är en viktig del av Bjuvs kommun. Vi vill bygga vidare på det arbete som startat 2021 med näringslivsråd för fortsatt kvalite och dialog med företag i näringslivsfrågorna. Arbete och tillväxt kommer av företagande. Vi vill att företagandet ska vara en naturlig del av utvecklingen i vårt samhälle. Det vill vi visa genom att Bjuv är en mönsterkommun vad gäller service, tillgänglighet och bemötande. Vi ser att alla tjänstepersoner som har kontakt med företag i kommunen ska genomgå en utbildning i serviceinriktad myndighetsutövning.   

I kommunen har vi allt från små till stora företag som skapar möjligheter för handel, jobb och försörjning. För att ha en levande kommun så ser vi alla företag som en oerhört viktig del av kommunen. I Bjuvs kommun ska det vara enkelt att starta och driva företag. Kommunen ska arbeta för att få på plats färdiga tomter för handel och industri. Vår ambition är att se Bjuvs kommun som en attraktiv ort att vilja verka på och därför ser vi utomstående aktörer som oerhört viktiga för tillväxt i vår del av Skåne. 

Vi är stolta över företagen och vill skapa värden tillsammans med dem så att Bjuvs kommun kan finnas på topp-tio-listan över företagsklimat i Sverige.

Med företag kommer nya idéer och innovationer som utvecklar och skapar nya arbetstillfällen och då är företagsklimatet en oerhört viktig faktor för kommunens framtid. Vi moderater vill göra allt vi kan för att ta tillvara på företagandet och de positiva ringar på vattnet som det skapar. Det måste vara lätt för lokala företag att delta i offentliga upphandlingar och lämna anbud i vår kommun. Vårt ansvar som politiker är att skapa förutsättningar för entreprenörer och företag och därför är vi också måna om att så långt det bara går undvika att kommunen i någon form bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. 

Vi ser också företag som växer och mår bra som goda förutsättningar för en bättre integration in i vårt samhälle.

Moderaterna i Bjuvs kommun vill:

 • • Ha ordning och reda i ekonomin med mätbara mål och hög nytta för skattepengarna. 
 • Att kommunen ska prioritera kärnverksamheter som vård, omsorg och skola.
 • Att Bjuvs kommuns skattenivå är lägre än medelskattenivån i Skåne. 
 • Att företagandet är en naturlig del av utvecklingen i samhället. 
 • Att Bjuvs kommun är en mönsterkommun vad gäller service, tillgänglighet och bemötande. 
 • Att tjänstepersoner som har kontakt med företag ska ha genomgått en utbildning i serviceinriktad myndighetsutövning.
 • Arbeta aktivt med att samarbeta med utomstående aktörer.
 • Att Bjuvs kommun är topp 10 i ranking av företagsklimat i Sverige.
 • Arbeta aktivt och uppsökande för att förebygga ungdomsarbetslösheten.
 • Att det är en tydlig politisk policy om snabba beslutsvägar för bygglov för företagare.
 • Att felanmälan ska ses som en positiv länk mellan kommunens invånare, entreprenörer och kommunen samt att felanmälan ska besvaras dagligen med när åtgärd kommer att utföras.
 • Att det i största möjliga mån motverkas att det förekommer eller uppkommer kommunal konkurrens gentemot företagare i kommunen. 
 • Möjliggöra upphandling så att det blir enkelt för såväl lokala aktörer som andra att delta. 
 • Vara tillmötesgående och välkomnande till entreprenörer som vill skapa möjligheter till praktik och sommarjobb åt våra unga kommuninvånare. 
 • Att med tydlig policy skapa en rådgivande och möjliggörande miljöförvaltning. 

Att bo i Bjuvs kommun

Bjuvs kommun erbjuder en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar för att

 leva, bo och verka genom hela livet. Vi invånare har möjlighet att kombinera ett tryggt och aktivt liv med arbetet. 

En välmående kommun behöver ett gott skatteunderlag och en växande befolkning. Kommunen skall vara attraktiv för personer som funderar på att välja vår kommun som sin boende ort eller plats att starta och driva företag på. Alla boende och företagare ska uppleva att det här är orten för dem. Goda kommunikationer och ny teknik skapar frihet att välja vår kommun som bostadsort och ett liv nära naturen på en vacker och tilltalande plats trots att arbetsplatsen kan ligga en bit bort.

Vår kommun ska vara en trygg plats för alla invånare såväl i det egna hemmet som ute i det offentliga rummet. Moderaterna vill se en utökad omfattning av trygghetskameror. Vi vill förstärka samverkan med civilsamhället och polisen för att motverka brott. Dessutom vill vi förstärka trygghetsperspektivet i byggnationer och kring våra grönområden. Det handlar om belysning och utformningen av allmänna ytor för ökad upplevd trygghet.

Moderaterna vill aktivt vårda våra omgivningar och värna vår bruksmiljö i symbios med utveckling och framtid. Vi vill ta höjd för att arbeta med välgrundade beslut och att säkra kostnadseffektivitet utifrån de resurser som kommunen har att tillgå och det uppdrag som ska genomföras för kommuninvånarna. Bjuvs kommun har drabbats av stora skyfall och det är viktigt att kommunen är väl förberedd för liknande händelser och fortsätter ta lärdomar av det som skett.

I Bjuvs kommun bygger vi estetiskt, praktiskt, hållbart och värnar om kulturmiljöer i det moderna byggandet. Energioptimering ligger som en grund i ett moderat tänkande kring hur kommunen bör agera kring modernisering och utveckling av fastigheter. 

Moderaterna i Bjuvs kommun vill:

 • Ta kontroll över utsatta områden och platser kring byggnationer och grönområden genom nära samarbete med bostadsbolag, civilsamhället, företagare och vuxennärvaro där folk känner sig otrygga. Polisen är en viktig part. 
 • Arbeta aktivt och proaktivt med skola och familjer för att stoppa droganvändning och försäljning av densamma.
 • Att samarbetet med polisen och civilsamhället från kommunens sida intensifieras och att mål om förbättringar sätts upp som ska återkopplas till politiken
 • Bistå med stöd till olika former av trygghetsnätverk, exempelvis nattvandrarna och grannsamverkan. Samt inkludera dem i det strategiska arbetet. 
 • Införa ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete med syfte att skydda människor, egendom, verksamheter, djur och miljö.
 • Ha nolltolerans mot skadegörelse. Föräldrar ska bli skadeståndsskyldiga för barn- och ungdomar som orsakar skadegörelse. 
 • Införa kameraövervakning på platser som är utsatta för brott och skadegörelse. 
 • Möjliggöra för flyttkedja från husägande till enplans bostadsrätter för de som vill och behöver ett mindre boende.
 • Planera för nya fribyggartomter och näringsliv. 
 • Att sårbarheten och riskerna för naturrelaterade skador minskas. 
 • Att en miljöpolicy tas fram som över tid är övergripande och hållbar för kommunen utan inlåsningseffekter. 
 • Att skatter och avgifter ska användas med mesta möjliga klimatnytta per capita. 
 • Införa mätbara mål som regelbundet följs upp, utvärderas och är aktuella. 
 • Att innovation och teknik på bästa sätt tas tillvara. 
 • Att energibesparingsåtgärder fortsätter utvecklas i de kommunala fastigheterna.

Varje kommundel i Bjuvs kommun ska leva och utvecklas. För att lyckas vill Moderaterna att följande görs i respektive kommundel:

Bjuv

 • Sälja fastigheten Medborgaren 1 för bostadsbyggande.
 • Fortsätta utvecklingen av Selleberga.
 • Färdigställa upprustningen av Storgatan.
 • Se till att Varagårdsskolan utreds för eventuell tillbyggnad

Billesholm

 • Fortsätta för centrumförnyelse vid stationsområdet. 
 • Se till att Jens Bille skolan utreds för eventuell tillbyggnad.
 • Detaljplanera nya områden för nybyggnation.
 • Utreda ny förskola i Billesholm.

Ekeby

 • Planera för nya fribyggartomter och industrimark. 
 • Se till att skolan i Ekeby utreds för eventuell tillbyggnad. 
 • Utreda ny idrottshall i Ekeby
Tappade uppkopplingen